نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث سپيده عبداللهي شريف آبادي مشاهده سپيده عبداللهي شريف آبادي در شجره نامه مشاهده سپيده عبداللهي شريف آبادي در شجره نامه

سپيده در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حميد عبداللهي شريف آبادي و مادرش سوسن اميري می باشد.  پدر بزرگش  حاج کاظم عبداللهي شريف آبادي و مادر بزرگ  پدری او بتول براتيان بود. او دارد یک خواهر به نام: صبا.Page last modified