نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث سپيده عبداللهي شريف آبادي مشاهده سپيده عبداللهي شريف آبادي در شجره نامه مشاهده سپيده عبداللهي شريف آبادي در شجره نامه

سپيده  بیستم خرداد 1378 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حميد عبداللهي شريف آبادي و مادرش سوسن اميري می باشد.  پدر بزرگش  کاظم عبداللهي شريف آبادي و مادر بزرگ  پدری او بتول براتيان بود. او دارد یک خواهر به نام: صبا.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .
Page last modified