نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مليحه سادات عطايي مشاهده مليحه سادات عطايي در شجره نامه مشاهده مليحه سادات عطايي در شجره نامه

مليحه سادات  هفتم تیر 1354 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش سيدعباس عطايي و مادرش عصمت بقايي می باشد.  جد پدری اش   سيدباقر عطايي و حبيبه عطايي بود. او دارد دو برادر و دو خواهر  به نام: سيدحسين, سيدفريدون, رضوان سادات و محبوبه سادات.  او فرزند دوم از پنج فرزند می باشد .

مليحه سادات و همسرش رسول ميرزاباقريان

عکس های همسر / خانوادگی
مليحه سادات و رسول  به صورت شرعی و قانونی  هفدهم شهریور 1373 در اصفهانبوسیله آقاي دکتر اسلامي ازدواج کردند.1  آنها دارند دو پسر و یک دختر  به نام: متين, ساميار و طنين.Page last modified