نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث عصمت بقايي مشاهده عصمت بقايي در شجره نامه مشاهده عصمت بقايي در شجره نامه

عصمت  بیست و هشتم اردیبهشت 1325 در اصفهان متولد شده است.1 


عصمت و همسرش سيدعباس عطايي

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
عصمت و سيدعباس  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها داشتند دو پسر و سه دختر  به نام: سيدحسين, سيدفريدون, رضوان سادات, مليحه سادات و محبوبه سادات.Page last modified