نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مريم اميني مشاهده مريم اميني در شجره نامه مشاهده مريم اميني در شجره نامه

مريم  هفدهم تیر 1361 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حسين اميني و مادرش فاطمه براتيان می باشد.  جد مادری او  جعفر براتيان  و حميده توکلي بود. او داشت پنج برادر به نام: حميد, سعيد, مجيد, مسعود و علي.  او فرزند سوم از شش فرزند می باشد .

مريم و همسرش علي مطيعي مهر

مريم و علي  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.Page last modified