نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث نازنين زهرا عبدالحسيني نيا مشاهده نازنين زهرا عبدالحسيني نيا در شجره نامه مشاهده نازنين زهرا عبدالحسيني نيا در شجره نامه

نازنين زهرا  چهاردهم دی 1393 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محسن عبدالحسيني نيا و مادرش شادي نخجوان نيا می باشد.  پدر بزرگش  محمدعلي عبدالحسيني نيا و مادر بزرگ  پدری او طاهره براتيان بود.  او تک فرزند میباشد.Page last modified