نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث صبا الفت نيا مشاهده صبا الفت نيا در شجره نامه مشاهده صبا الفت نيا در شجره نامه

پدرش اکبر الفت نيا و مادرش فاطمه لاري می باشد.  جد مادری او  اصغر لاري  و عصمت الهي می باشد.  او تک فرزند میباشد.

Page last modified