نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر اکبر الفت نيا مشاهده اکبر الفت نيا در شجره نامه مشاهده اکبر الفت نيا در شجره نامه

اکبر  بیست و چهارم تیر 1366 در اصفهان متولد شده است.1 
اکبر و همسرش فاطمه لاري


عکس های همسر / خانوادگی
اکبر و فاطمه  به صورت شرعی و قانونی  چهاردهم تیر 1391 در اصفهانبوسیله آقاي عبدالله بهشتي زاده ازدواج کردند.1  آنها دارند یک دختر به نام: صبا.Page last modified