نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر اکبر الفت نيا مشاهده اکبر الفت نيا در شجره نامه مشاهده اکبر الفت نيا در شجره نامه


اکبر و همسرش فاطمه لاري

اکبر و فاطمه  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک دختر به نام: صبا.Page last modified