نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث پرنيا براتيان مشاهده پرنيا براتيان در شجره نامه مشاهده پرنيا براتيان در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
پرنيا  نوزدهم فروردین 1392 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حامد براتيان و مادرش سميرا گلچين می باشد.  جد پدری اش   اکبر براتيان و زهرا حمزه می باشد.  او تک فرزند میباشد.
Page last modified