نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث زهرا حمزه مشاهده زهرا حمزه در شجره نامه مشاهده زهرا حمزه در شجره نامه

زهرا  شهریور 1342 در اصفهان متولد شده است.1 
زهرا و همسرش اکبر براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
زهرا و اکبر  به صورت شرعی و قانونی  ششم آبان 1357 در اصفهانبوسیله آيت الله طاهري ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر و یک دختر  به نام: حامد, احمد و هاجر.Page last modified