نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث سميرا گلچين مشاهده سميرا گلچين در شجره نامه مشاهده سميرا گلچين در شجره نامه

سميرا  شانزدهم اردیبهشت 1366 در اصفهان متولد شده است.1 
سميرا و همسرش حامد براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
سميرا و حامد  به صورت شرعی و قانونی  هفتم آبان 1388 در اصفهانبوسیله حاج آقا خلدي ازدواج کردند.1  آنها دارند یک دختر به نام: پرنيا.Page last modified