نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث سمانه دايي محمد مشاهده سمانه دايي محمد در شجره نامه مشاهده سمانه دايي محمد در شجره نامه

پدرش مصطفي دايي محمد و مادرش مهري کريمي می باشد.  پدر بزرگش  عباس دايي محمد و مادر بزرگ  پدری او کشور سلطان براتيان بود. او دارد دو خواهر به نام: معصومه و فاطمه.

Page last modified