نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مهري کريمي مشاهده مهري کريمي در شجره نامه مشاهده مهري کريمي در شجره نامه

مهري در اصفهان متولد شد.1 

مهري و همسرش مصطفي دايي محمد

مهري و مصطفي  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند سه دختر به نام: معصومه, ثمانه و فاطمه.Page last modified