نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مهري کريمي مشاهده مهري کريمي در شجره نامه مشاهده مهري کريمي در شجره نامه

مهري در اصفهان متولد شده است.1 

مهري و همسرش مصطفي دايي محمد

مهري و مصطفي  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند سه دختر به نام: معصومه, سمانه و فاطمه.Page last modified