نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مهري کريمي مشاهده مهري کريمي در شجره نامه مشاهده مهري کريمي در شجره نامه

مهري  اول فروردین 1344 در اصفهان متولد شده است.1 

مهري و همسرش مصطفي دايي محمد

عکس های همسر / خانوادگی
مهري و مصطفي  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند سه دختر به نام: معصومه, سمانه و فاطمه.Page last modified