نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث معصومه دايي محمد مشاهده معصومه دايي محمد در شجره نامه مشاهده معصومه دايي محمد در شجره نامه

پدرش مصطفي دايي محمد و مادرش مهري کريمي می باشد.  پدر بزرگش  عباس دايي محمد و مادر بزرگ  پدری او کشور سلطان براتيان بود. او دارد دو خواهر به نام: ثمانه و فاطمه.


معصومه و همسرش محسن شجاعي

معصومه و محسن  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: محمدامين و فاطمه.Page last modified