نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر اميرحسين لاري مشاهده اميرحسين لاري در شجره نامه مشاهده اميرحسين لاري در شجره نامه

اميرحسين در اصفهان متولد شده است.1  پدرش رسول لاري و مادرش مريم الهي می باشد.  جد پدری اش   اصغر لاري و عصمت الهي می باشد.  او تک فرزند میباشد.Page last modified