نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر اميرحسين لاري مشاهده اميرحسين لاري در شجره نامه مشاهده اميرحسين لاري در شجره نامه

پدرش رسول لاري و مادرش مريم الهي می باشد.  جد پدری او   اصغر لاري و عصمت الهي می باشد.  او تک فرزند میباشد.

Page last modified