نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مهسا فلاحيان مشاهده مهسا فلاحيان در شجره نامه مشاهده مهسا فلاحيان در شجره نامه

مهسا در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مصطفي فلاحيان و مادرش ناهيد گلكار می باشد.  پدر بزرگش  ابراهيم فلاحيان و مادر بزرگ  پدری او زهرا سادات عطايي می باشد.  او تک فرزند میباشد.Page last modified