نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث ناهيد گلكار مشاهده ناهيد گلكار در شجره نامه مشاهده ناهيد گلكار در شجره نامه

ناهيد در اصفهان متولد شده است.1 

ناهيد و همسرش مصطفي فلاحيان

ناهيد و مصطفي  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند یک دختر به نام: مهسا.Page last modified