نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث غزل فلاحيان مشاهده غزل فلاحيان در شجره نامه مشاهده غزل فلاحيان در شجره نامه

غزل در اصفهان متولد شد.1  پدرش محسن فلاحيان و مادرش مژگان شيريان می باشد.  جد پدری اش   علي فلاحيان و صديقه فلاحيان می باشد.  او تک فرزند میباشد.Page last modified