نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث پريسا حمزه مشاهده پريسا حمزه در شجره نامه مشاهده پريسا حمزه در شجره نامه

پريسا  بیست و هشتم اردیبهشت 1378 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمد حمزه و مادرش رضوان عبداللهي شريف آبادي می باشد.  پدر بزرگش  کاظم عبداللهي شريف آبادي  و مادر بزرگ  مادری اش  بتول براتيان بود.  او تک فرزند میباشد.
Page last modified