نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر علي دهقاني مشاهده علي دهقاني در شجره نامه مشاهده علي دهقاني در شجره نامه

پدرش پيمان دهقاني و مادرش منير سادات ميراحمدي می باشد.  جد مادری او  سيدمحسن ميراحمدي  و اشرف سادات فرسياد سلماني می باشد.  او تک فرزند میباشد.

Page last modified