نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث اشرف السادات فرسياد سلماني مشاهده اشرف السادات فرسياد سلماني در شجره نامه مشاهده اشرف السادات فرسياد سلماني در شجره نامه

پدرش سيدمصطفي فرسياد سلماني و مادرش عزت براتيان بود.  جد مادری او  جواد براتيان  و خانم آغا  بزرگ زاد بود. او دارد یک خواهر به نام: فخرالسادات.


اشرف السادات و همسرش سيدمحسن ميراحمدي

اشرف السادات و سيدمحسن  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند سه دختر به نام: مريم السادات, منيرالسادات و بدرالسادات.Page last modified