نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث اشرف سادات فرسياد سلماني مشاهده اشرف سادات فرسياد سلماني در شجره نامه مشاهده اشرف سادات فرسياد سلماني در شجره نامه

پدرش سيدمصطفي فرسياد سلماني و مادرش عزت براتيان بود.  جد مادری او  جواد براتيان  و خانم آغا  بزرگ زاد بود. او دارد یک خواهر به نام: فخر سادات.


اشرف سادات و همسرش سيدمحسن ميراحمدي

اشرف سادات و سيدمحسن  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند سه دختر به نام: مريم سادات, منير سادات و بدر سادات.Page last modified