نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث اشرف سادات فريسا مشاهده اشرف سادات فريسا در شجره نامه مشاهده اشرف سادات فريسا در شجره نامه

پدرش سيدمصطفي فريسا و مادرش عزت براتيان بود.  پدر بزرگش  جواد براتيان  و مادر بزرگ  مادری اش  خانم آغا  بزرگ زاد می باشد. او دارد یک خواهر به نام: فخرالسادات.


اشرف سادات و همسرش محسن مير احمدي

اشرف سادات و محسن  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند سه دختر.

Page last modified