نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر سيدمصطفي فرسياد سلماني مشاهده سيدمصطفي فرسياد سلماني در شجره نامه مشاهده سيدمصطفي فرسياد سلماني در شجره نامه


سيدمصطفي و همسرش عزت براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
سيدمصطفي و عزت  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها داشتند دو دختر به نام: اشرف السادات و فخرالسادات.

Page last modified