نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر سيدمصطفي فريسا مشاهده سيدمصطفي فريسا در شجره نامه مشاهده سيدمصطفي فريسا در شجره نامه


سيدمصطفي و همسرش عزت براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
سيدمصطفي و عزت  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها داشتند دو دختر به نام: اشرف سادات و فخرالسادات.

Page last modified