نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر سيدمصطفي فرسياد سلماني مشاهده سيدمصطفي فرسياد سلماني در شجره نامه مشاهده سيدمصطفي فرسياد سلماني در شجره نامه

سيدمصطفي ظاهرا زندگی کوتاه داشته است.

سيدمصطفي و همسرش عزت براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
سيدمصطفي و عزت  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها داشتند دو دختر به نام: اشرف سادات و فخر سادات.

Page last modified