نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر ايليا کثيري مشاهده ايليا کثيري در شجره نامه مشاهده ايليا کثيري در شجره نامه

پدرش حسين کثيري و مادرش مريم سادات ميراحمدي می باشد.  جد مادری او  سيدمحسن ميراحمدي  و اشرف سادات فرسياد سلماني می باشد.  او تک فرزند میباشد.

Page last modified