نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث فخري علي اکبري مشاهده فخري علي اکبري در شجره نامه مشاهده فخري علي اکبري در شجره نامه

فخري  بیست و چهارم اردیبهشت 1337 در اصفهان متولد شده است.1 فخري و همسرش محمدعلي براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
فخري و محمدعلي  به صورت شرعی و قانونی  اردیبهشت 1352 در اصفهانبوسیله آيت الله طاهري ازدواج کردند.1  آنها دارند دو پسر و سه دختر  به نام: سعيد, اميرحسين, مليحه, سميه و هانيه.Page last modified