نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث فريبا بهنام فر مشاهده فريبا بهنام فر در شجره نامه مشاهده فريبا بهنام فر در شجره نامه

فريبا در اصفهان متولد شده است.1  پدرش عباسعلي بهنام فر و مادرش بتول مهرسروش می باشد.  جد پدری او   حسين براتيان و صغري براتيان بود. او دارد دو برادر و یک خواهر  به نام: فرهاد, فيروز و پريسا.فريبا و همسرش تقي مهندس

فريبا و تقي  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر و یک دختر  به نام: عليرضا, احسان و ريحانه.Page last modified