نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث زهره گودرزي مشاهده زهره گودرزي در شجره نامه مشاهده زهره گودرزي در شجره نامه

زهره  شانزدهم آذر 1345 در اصفهان متولد شده است.1 
زهره و همسرش مهدي براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
زهره و مهدي  به صورت شرعی و قانونی  پانزدهم بهمن 1362 در اصفهانبوسیله آيت الله طاهري ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و دو دختر  به نام: عليرضا, صفورا و سارا.Page last modified