نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث زهرا توکلي مشاهده زهرا توکلي در شجره نامه مشاهده زهرا توکلي در شجره نامه

زهرا  نهم آبان 1339 در اصفهان متولد شده است.1 


زهرا و همسرش غلامحسين براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
زهرا و غلامحسين  به صورت شرعی و قانونی  ششم آبان 1357 در اصفهانبوسیله آيت الله طاهري ازدواج کردند.1   آنها داشتند یک پسر و دو دختر  به نام: اميرحسين, محبوبه و صفورا.Page last modified