نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر ولي الله ذوالفقاري مشاهده ولي الله ذوالفقاري در شجره نامه مشاهده ولي الله ذوالفقاري در شجره نامه


ولي الله و همسرش فخر سادات فرسياد سلماني

ولي الله و فخر سادات  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند دو دختر به نام: آزاده و عاطفه.

Page last modified