نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث فخرالسادات فريسا مشاهده فخرالسادات فريسا در شجره نامه مشاهده فخرالسادات فريسا در شجره نامه

پدرش سيدمصطفي فريسا و مادرش عزت براتيان بود.  پدر بزرگش  جواد براتيان  و مادر بزرگ  مادری اش  خانم آغا  بزرگ زاد می باشد. او دارد یک خواهر به نام: اشرف سادات.


فخرالسادات و همسرش ولي الله ذوالفقاري

فخرالسادات و ولي الله  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند دو دختر.

Page last modified