نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث فخرالسادات فرسياد سلماني مشاهده فخرالسادات فرسياد سلماني در شجره نامه مشاهده فخرالسادات فرسياد سلماني در شجره نامه

پدرش سيدمصطفي فرسياد سلماني و مادرش عزت براتيان بود.  جد مادری او  جواد براتيان  و خانم آغا  بزرگ زاد بود. او دارد یک خواهر به نام: اشرف السادات.


فخرالسادات و همسرش ولي الله ذوالفقاري

فخرالسادات و ولي الله  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند دو دختر به نام: آزاده و عاطفه.

Page last modified