نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث فخر سادات فرسياد سلماني مشاهده فخر سادات فرسياد سلماني در شجره نامه مشاهده فخر سادات فرسياد سلماني در شجره نامه

پدرش سيدمصطفي فرسياد سلماني و مادرش عزت براتيان بود.  جد مادری او  جواد براتيان  و خانم آغا  بزرگ زاد بود. او دارد یک خواهر به نام: اشرف سادات.


فخر سادات و همسرش ولي الله ذوالفقاري

فخر سادات و ولي الله  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند دو دختر به نام: آزاده و عاطفه.

Page last modified