نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث آزاده ذوالفقاري مشاهده آزاده ذوالفقاري در شجره نامه مشاهده آزاده ذوالفقاري در شجره نامه

پدرش ولي الله ذوالفقاري و مادرش فخر سادات فرسياد سلماني می باشد.  جد مادری او  سيدمصطفي فرسياد سلماني  و عزت براتيان بود. او دارد یک خواهر به نام: عاطفه.


آزاده و همسرش احسان انصاري پور

آزاده و احسان  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند یک پسر به نام: اميرعلي.

Page last modified