نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث عاطفه ذوالفقاري مشاهده عاطفه ذوالفقاري در شجره نامه مشاهده عاطفه ذوالفقاري در شجره نامه

پدرش ولي الله ذوالفقاري و مادرش فخر سادات فرسياد سلماني می باشد.  جد مادری او  سيدمصطفي فرسياد سلماني  و عزت براتيان بود. او دارد یک خواهر به نام: آزاده.

Page last modified