نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث عاطفه ذوالفقاري مشاهده عاطفه ذوالفقاري در شجره نامه مشاهده عاطفه ذوالفقاري در شجره نامه

پدرش ولي الله ذوالفقاري و مادرش فخرالسادات فرسياد سلماني می باشد.  پدر بزرگش  سيدمصطفي فرسياد سلماني  و مادر بزرگ  مادری اش  عزت براتيان بود. او دارد یک خواهر به نام: آزاده.

Page last modified