نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث نرگس عبداللهي مشاهده نرگس عبداللهي در شجره نامه مشاهده نرگس عبداللهي در شجره نامه

نرگس سال 1360 در اصفهان متولد شده است.1 


نرگس و همسرش سعيد تبريزنيا

نرگس و سعيد  به صورت شرعی و قانونی سال 1387 در مشهد ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: محمد و سارا.Page last modified