نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث نرگس عبداللهي مشاهده نرگس عبداللهي در شجره نامه مشاهده نرگس عبداللهي در شجره نامه

1 

نرگس و همسرش سعيد تبريز نيا

نرگس و سعيد  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: محمد و سارا.Page last modified