نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محمد تبريز نيا مشاهده محمد تبريز نيا در شجره نامه مشاهده محمد تبريز نيا در شجره نامه

محمد  شانزدهم مرداد 1391 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش سعيد تبريز نيا و مادرش نرگس عبداللهي می باشد.  پدر بزرگش  مرتضي تبريز نيا و مادر بزرگ  پدری او عزت براتيان می باشد. او دارد یک خواهر به نام: سارا.  او فرزند کوچکتر از دو فرزند می باشد .Page last modified