نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محمد تبريز نيا مشاهده محمد تبريز نيا در شجره نامه مشاهده محمد تبريز نيا در شجره نامه

1  پدرش سعيد تبريز نيا و مادرش نرگس عبداللهي می باشد.  جد پدری او   مرتضي تبريز نيا و عزت براتيان می باشد. او دارد یک خواهر به نام: سارا.Page last modified