نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث سارا تبريز نيا مشاهده سارا تبريز نيا در شجره نامه مشاهده سارا تبريز نيا در شجره نامه

1  پدرش سعيد تبريز نيا و مادرش نرگس عبداللهي می باشد.  جد پدری او   مرتضي تبريز نيا و عزت براتيان می باشد. او دارد یک برادر به نام: محمد.Page last modified