نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث سارا تبريزنيا مشاهده سارا تبريزنيا در شجره نامه مشاهده سارا تبريزنيا در شجره نامه

سارا  دهم دی 1388 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش سعيد تبريزنيا و مادرش نرگس عبداللهي می باشد.  پدر بزرگش  مرتضي تبريزنيا و مادر بزرگ  پدری او عزت براتيان می باشد. او دارد یک برادر به نام: محمد.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .Page last modified