نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث سارا تبريز نيا مشاهده سارا تبريز نيا در شجره نامه مشاهده سارا تبريز نيا در شجره نامه

سارا  دهم دی 1388 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش سعيد تبريز نيا و مادرش نرگس عبداللهي می باشد.  پدر بزرگش  مرتضي تبريز نيا و مادر بزرگ  پدری او عزت براتيان می باشد. او دارد یک برادر به نام: محمد.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .Page last modified