نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث نفيسه حاج کريمي مشاهده نفيسه حاج کريمي در شجره نامه مشاهده نفيسه حاج کريمي در شجره نامه

نفيسه در اصفهان متولد شده است.1 

نفيسه و همسرش احمد حبيبي نژاد

نفيسه و احمد  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: شهاب و شکوفه.Page last modified