نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث شکوفه حبيبي نژاد مشاهده شکوفه حبيبي نژاد در شجره نامه مشاهده شکوفه حبيبي نژاد در شجره نامه

شکوفه در اصفهان متولد شده است.1  پدرش احمد حبيبي نژاد و مادرش نفيسه حاج کريمي می باشد.  جد پدری اش   محمد حبيبي نژاد و ايران اسماعيليان می باشد. او دارد یک برادر به نام: شهاب.Page last modified