نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر پوريا حبيبي نژاد مشاهده پوريا حبيبي نژاد در شجره نامه مشاهده پوريا حبيبي نژاد در شجره نامه

پدرش احمد حبيبي نژاد و مادرش نفيسه حاج کريمي می باشد.  جد پدری او   محمد حبيبي نژاد و ايران اسماعيليان می باشد. او دارد یک خواهر به نام: شکوفه.

Page last modified