نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محسن شجاعي مشاهده محسن شجاعي در شجره نامه مشاهده محسن شجاعي در شجره نامه


محسن و همسرش معصومه دايي محمد

محسن و معصومه  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: محمدامين و فاطمه.



Page last modified