نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث فاطمه نساجي مشاهده فاطمه نساجي در شجره نامه مشاهده فاطمه نساجي در شجره نامه

پدرش محسن نساجي و مادرش معصومه دايي محمد می باشد.  جد مادری او  مصطفي دايي محمد  و مهري کريمي می باشد. او دارد یک برادر به نام: محمدامين.

Page last modified