نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر اصغر ملاابوطالبي مشاهده اصغر ملاابوطالبي در شجره نامه مشاهده اصغر ملاابوطالبي در شجره نامه

اصغر  پنجم بهمن 1340 در اصفهان متولد شده است.1 


اصغر و همسرش زهرا براتيان

اصغر و زهرا  به صورت شرعی و قانونی  پنجم مرداد 1368 در اصفهانبوسیله آقاي دکتر اسلامي ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: محمدحسين و فاطمه.Page last modified