نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر اصغر ملا ابوطالبي مشاهده اصغر ملا ابوطالبي در شجره نامه مشاهده اصغر ملا ابوطالبي در شجره نامه

اصغر در اصفهان متولد شده است.1 

اصغر و همسرش زهرا براتيان

اصغر و زهرا  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: محمدحسين و فاطمه.Page last modified