نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث فاطمه ملاابوطالبي مشاهده فاطمه ملاابوطالبي در شجره نامه مشاهده فاطمه ملاابوطالبي در شجره نامه

فاطمه  هفتم خرداد 1369 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اصغر ملاابوطالبي و مادرش زهرا براتيان می باشد.  پدر بزرگش  ميرزا محمود براتيان  و مادر بزرگ  مادری اش  عفت سادات اميري می باشد. او دارد یک برادر به نام: محمدحسين.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .فاطمه و همسرش علي براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
فاطمه و علي  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified