نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث زهرا ستوده مشاهده زهرا ستوده در شجره نامه مشاهده زهرا ستوده در شجره نامه

زهرا  پانزدهم بهمن 1330 در اصفهان متولد شده است.1 

زهرا و همسرش مرتضي پرند نيا

زهرا و مرتضي  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر به نام: محمد و ميثاق.Page last modified