نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث زهرا ستوده مشاهده زهرا ستوده در شجره نامه مشاهده زهرا ستوده در شجره نامه

زهرا در اصفهان متولد شده است.1 

زهرا و همسرش مرتضي دايي محمد

زهرا و مرتضي  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر به نام: محمد و ميثاق.Page last modified