نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث نفيسه مصلحي مشاهده نفيسه مصلحي در شجره نامه مشاهده نفيسه مصلحي در شجره نامه

نفيسه  تیر 1350 در اصفهان متولد شده است.1 
نفيسه و همسرش سيدحسين عطايي

عکس های همسر / خانوادگی
نفيسه و سيدحسين  به صورت شرعی و قانونی  تیر 1368 در اصفهانبوسیله حاج آقا خلدي ازدواج کردند.1  آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: سيدفرشاد و فروز سادات.Page last modified