نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث فروز سادات عطايي مشاهده فروز سادات عطايي در شجره نامه مشاهده فروز سادات عطايي در شجره نامه

فروز سادات  يازدهم اردیبهشت 1372 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش سيدحسين عطايي و مادرش نفيسه مصلحي می باشد.  پدر بزرگش  سيدعباس عطايي و مادر بزرگ  پدری او عصمت بقايي می باشد. او دارد یک برادر به نام: سيدفرشاد.  او فرزند کوچکتر از دو فرزند می باشد .
فروز سادات و همسرش فرزاد شيخي

عکس های همسر / خانوادگی
فروز سادات و فرزاد  به صورت شرعی و قانونی  شانزدهم فروردین 1397 در اصفهان ازدواج کردند.Page last modified