نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مهناز معيني مشاهده مهناز معيني در شجره نامه مشاهده مهناز معيني در شجره نامه

مهناز در تهران متولد شده است.1 

مهناز و همسرش محمدرضا سياوشي

مهناز و محمدرضا  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند یک دختر به نام: تينا.Page last modified