نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مهناز مبيني مشاهده مهناز مبيني در شجره نامه مشاهده مهناز مبيني در شجره نامه

مهناز در تهران متولد شد.1 

مهناز و همسرش محمدرضا سياوشي

مهناز و محمدرضا  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند یک دختر به نام: تينا.Page last modified