نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مهناز مبيني مشاهده مهناز مبيني در شجره نامه مشاهده مهناز مبيني در شجره نامه

مهناز در تهران متولد شده است.1 

مهناز و همسرش محمدرضا سياوشي

مهناز و محمدرضا  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند یک دختر به نام: تينا.Page last modified