نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث تينا سياوشي مشاهده تينا سياوشي در شجره نامه مشاهده تينا سياوشي در شجره نامه

تينا در تهران متولد شده است.1  پدرش محمدرضا سياوشي و مادرش مهناز مبيني می باشد.  پدر بزرگش  يدالله سياوشي و مادر بزرگ  پدری او عصمت آغا براتيان بود.  او تک فرزند میباشد.


تينا و

تينا و <نامشخص>  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.Page last modified