نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث آسيه کاشاني مشاهده آسيه کاشاني در شجره نامه مشاهده آسيه کاشاني در شجره نامه

آسيه در اصفهان متولد شد.1 

آسيه و همسرش مهدي عبدالحسيني نيا

آسيه و مهدي  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک دختر به نام: سارا.Page last modified