نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث سارا عبدالحسيني نيا مشاهده سارا عبدالحسيني نيا در شجره نامه مشاهده سارا عبدالحسيني نيا در شجره نامه

پدرش مهدي عبدالحسيني نيا و مادرش آسيه کاشاني می باشد.  پدر بزرگش  محمدعلي عبدالحسيني نيا و مادر بزرگ  پدری او طاهره براتيان بود.  او تک فرزند میباشد.

Page last modified