نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث سارا عبدالحسيني نيا مشاهده سارا عبدالحسيني نيا در شجره نامه مشاهده سارا عبدالحسيني نيا در شجره نامه

سارا  بیست و ششم آبان 1393 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مهدي عبدالحسيني نيا و مادرش آسيه کاشاني می باشد.  پدر بزرگش  محمدعلي عبدالحسيني نيا و مادر بزرگ  پدری او طاهره براتيان بود.  او تک فرزند میباشد.Page last modified