نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر بهشاد علماء زاده مشاهده بهشاد علماء زاده در شجره نامه مشاهده بهشاد علماء زاده در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
بهشاد  پنجم فروردین 1352 در اصفهان متولد شده است.1 
بهشاد و همسرش سميه براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
بهشاد و سميه  به صورت شرعی و قانونی  بیست و سوم اسفند 1380 در اصفهانبوسیله حاج آقا خلدي ازدواج کردند.1  آنها دارند یک دختر به نام: نيلوفر.Page last modified