نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث نيلوفر علماء زاده مشاهده نيلوفر علماء زاده در شجره نامه مشاهده نيلوفر علماء زاده در شجره نامه

نيلوفر  سوم فروردین 1388 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش بهشاد علماء زاده و مادرش سميه براتيان می باشد.  جد مادری او  محمدعلي براتيان  و فخري علي اکبري می باشد.  او تک فرزند میباشد.

Page last modified