مذکر علي بقايي مشاهده علي بقايي در شجره نامه مشاهده علي بقايي در شجره نامه

علي در اصفهان متولد شده است.1 

علي و همسرش فاطمه دايي محمد

علي و فاطمه  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.Page last modified