مذکر علي بقايي مشاهده علي بقايي در شجره نامه مشاهده علي بقايي در شجره نامه

علي  هفدهم بهمن 1368 در اصفهان متولد شده است.1 

علي و همسرش فاطمه دايي محمد

علي و فاطمه  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.Page last modified