نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر علي بقايي مشاهده علي بقايي در شجره نامه مشاهده علي بقايي در شجره نامه

علي  هفدهم بهمن 1368 در اصفهان متولد شده است.1 


علي و همسرش فاطمه دايي محمد

علي و فاطمه  به صورت شرعی و قانونی  چهاردهم آذر 1396 در اصفهانبوسیله آقاي رمضاني ازدواج کردند.1 Page last modified